暗夜星坠网

您现在的位置: 首页 > 黑客情缘 > 正文内容

湘教版四年级上册语文总复习测试题

来源:暗夜星坠网   时间: 2020-09-26

湘教版四年级上册语文总复习测试题

 多做题是考生复习的技巧之一。以下小编为大家整理了湘教版四年级上册语文总复习测试题,赶紧来学习一下吧!

 读拼音 写词语

 Liáo yuǎn kuān hòu róng jìn liáo ku Bān lán

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 zhì huì ruò gān suí yì Biān fú qiū yǐn

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 yáng guāng míng meì Péi bàn shī qù qīng chè

 ( ) ( ) ( ) ( )

 zhōng tú Dǎn qiè shuǐ tǒng níng shén quǎng bō

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Dào dá míng chàng jiè shào bàng wǎn chén mò

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Qīng chè jiàn dǐ lǎ ba

 ( ) ( )

 Mián fēng jìng hán

 睡 ( ) ( ) 叶 ( )直 ( )冷

 S ì chóu t í shuāng

 ( ) 庙 忧( ) ( )哭 风( )

 Zī shì huì jù chǐ xiào yān guó Mì mì

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 jì yì cǎn huò mì jué gǎn tàn yǎng wàng

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Kuān kuò bēn yǒng Wàng yáng xīng tàn kě chǐ fēng lín

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Hán lěng bēng tā hōng lōng yán jiū wén zi Jīng yú

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 cāng ying gōng cheng Fēng kuáng shāo liàn shì jiè

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 sù zào Jī qì yǒu xiàn yán shēn kē xué

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Xù xiě shēn fen qīng yíng qīng chè láo gù

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Shēng jī bó bó bèn zhuō Zhēng zhá kòn gxì chōu zhǔn

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) huǎng rán Jiē mì jiào rǎng yuān wang xiōng jiū jiū

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Bēi cǎn chí yí jiǎn zi zhèng tuō chāo guò

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 páng biān láo jì Sù zào Yǒu yì yuē dìng gāo ào ( )( ) ( ) ( )( ) ( )

 réng rán Sōng shǔ táo cuàn dǎi zhù dà shà

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Jī dòng xī yǐn yú kuài guǎi wān xùn liàn

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Zōng jì shù shāo huó pō yǐn mò hǒu shēng

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Mǎ yǐ lèi zhū huān lè tiào yuè jì xù

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Fēi xiáng bǎo guì biàn yě jīn huáng Jīng shén

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Qǐ qiú xiū kuì háo wú jù sè zhù míng

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Yán sù xīn wèi hé xié Jiào liàn jǐng jiè yù bèi

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 qiǎng shí wǎn xiá ǒu ěr jì jìng Zōng máo

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Chū jī jiān ruì quān tào líng dīng piāo hàn

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Yí tài zūn yán jùn mǎ

 ( ) ( ) ( )

 Líng lóng liú lián rì yì zēng duō

 ( ) ( ) ( )

 Yōu jìng wú yín yī liàn sù yǒu

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Fǎng fú xún mì yī wèi xiē xi

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Táo bǒ yǐng diàn

 浪( )沙 风( ) 踪( ) ( )鱼

 Hòu huǐ zhōng gào jiāo jí kū sǐ

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Yāo guài mào shèng píng tǎn fēng lì

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Qíng láng zān zi qī liáng jì mò

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Wò zhe níng wàng kū long yǒng gǎn

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Gē pò kě wàng qīng shān bì shuì

 ( ) ( ) ( )

 Méi tóu hào mǎ píng mù xiàn chéng

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Sāng shù xuàn yùn luò dí yán rán

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Zhī chīng bīng báo tuān jí fànlàn

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Shū xuè ài zī bìng lún tāi nuò yán

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Chōu qì tǎng chū hǎn jiàn weí gān

 ( ) ( ) ( ) ( )

 Gǎn ēn yí hàn tóng zhōu gòng jì

 ( ) ( ) ( )

 Yuè lǎng xīng xī bù qū bù náo zhòu méi

 ( ) ( ) ( )

 选择正确的读音

 1、融(rú róng)进 告诉(sù shù) 自(zì zhì)己

 纯(chún cún)洁 追(zūi zhūi)赶 随(suí shuí)便

 管(guǎn guān)理 睡(suì shuì)觉

 2、她走了,落(là luò)下了一片落(là luò)叶。

 3、我们在漫长(cháng zhǎng)的人生路上,渐渐地长(cháng zhǎng )大。

 4、校(jiào xiāo)长 校(jiào xiào)对 露(lù lòu)珠

 裸露(lù lòu) 傍(bàng bàn)晚 胆怯(qiè què)

 宽厚(gòu hòu) 清澈(chè zhé )

 5、他一看(kān kàn)见看(kān kàn)守的人就害怕。

 6、他看见祖国繁荣兴(xīng xìng)旺,高兴(xīng xìng)得手足舞蹈。

 7、裂缝(fèng féng) 恶(è ě)战 燃(rán yán)烧

 混(hūn hùn)乱 阻塞(sè sài) 填(tiān tián)平

 疾(jī jí)病 寺(sì shì)院 憎(zěng zèng)恨

 8、hǎo hào

 好( )事 爱好( )

 Háng xíng

 行( )走 银行( )

 Dōu dù

 首都( ) 都( )有

 Yuē yāo

 约摸( ) 约一斤( ) 约( )会

 大约( ) 要( )求

 Gēng gèng

 更( )夫 更( )坏 更( )好

 三更( )半夜

 Nòng lóng

 里弄( ) 弄( )虚作假 弄( )堂 弄( )巧成拙

 9、悲惨(cǎn chǎn) 研究(jiū jiu) 工资(zī zhī)

 超(cāo chāo)过 工程(chén chéng) 雄赳赳(jiū gǎn)

 挣(zhēng zhèng)脱 怯(qiè què)生生 枣(zǎo zhǎo)糕

 树梢(shāo sào) 大厦(xià shà) 颤(chàn zhàn)动

 友谊(yì yí) 愉(yù yú)快 石径(jīng jìng)

 式(shì sì)样 尽(jǐn jìn)管 寺(shì sì)院<济南有哪几家正规的癫痫病医院/p>

 口哨(shāo shào) 蝙(biān piān)蝠 毫不惧(jù zhù)色

 柏(bái bó)油 赫(hè chì)赫有名 目的(de dì)

 搀(chān cān)着 分(fēn fèn)不清 兴(xìng xīng)凯湖

 卷(juàn juǎn)起 仿佛(fó fú) 美誉(yù yì)

 依偎(wèi wēi) 倒(dào dǎo)映 顷(qīng qǐng)刻

 叼(diāo dāo)走 钓(sháo diào)鱼

 10、那次(cáng zàng)之行,我收藏(cáng zàng)了许多珍贵的照片。

 11、他偷偷地用手弹(tán dàn)出了一颗子弹(tán dàn)。

 12、他说等到长(zhǎng cháng)大后,要写长(zhǎng cháng)篇小说。

 13、大(dà dài)夫,我们用了十二块纱布,你只取出了十一块。

 14、一位年轻护士第一次担(dān dàn)任责任护士。

 15、评委会交给他一份乐(lè yuè)谱。

 16、评委们设计“圈套”的目的(dì de)是试探指挥家的判断力。

 17、自从升为班长,我觉得身上的担(dān dàn)子比以前重了。

 18、他以为是演奏家们演奏错了,就指挥乐队停下来重(chóng

 zhòng)奏一次。

 19、我想让你知道,这件事不仅对我,对你也同样重(chóng zhòng)要

 20、母鸡教(jiāo jiào)给鸡雏们啄食,掘土,用土洗澡。

 21、教(jiāo jiào)室里很安静,同学们在认真的做作业。

 22、它还半蹲着---我想这是相(xiāng xiàng)当劳累的。

 23、我们要去照相(xiāng xiàng)。

 24、从此,可怜的小姑娘成天穿着一件灰褂子,满身灰尘,满脸污垢(hòu gòu)。

 25、国王邀(yāo yào)请城内所有年轻漂亮的姑娘参加宴会。

 26、白鸟衔(xián xán)来一套用金丝织成的衣裙和一双晶莹透明的舞鞋。

 27、我沿着曲(qū qǔ)折的山间小路前行。

 28、妈妈一边刷碗,一边哼着小曲(qū qǔ)。

 29、由于路的颠簸(bǒ bò),骑车时间长,手就会很疼很麻。

 30、奶奶端着簸(bǒ bò)箕,慢慢地走到门外。

 31、时间慢慢过去,冷水泡(pào pāo)得他们浑身麻木。

 32、我喜欢吃豆腐泡(pào pāo)。

 33、洛迪一只手拉着妈妈脖子上的提包带子,另一只手拼命地划(huá huà)水。

 34、如果明天下雨,我们的计划(huá huà)就泡汤了。

 35、奶奶需要尽(jìn jǐn)快送往医院。

 36、他尽(jìn jǐn)力把这件事做好。

 37、可是刚一迈步,激流便把他俩卷(juàn juǎn)起,抛过河堤。

 38、我接过试卷(juàn juǎn)一看,终于考了一次满分。

 39、我感到眩晕(yùn yūn)。

 40、两个人都晕(yùn yūn)了过去。

 比一比,再组词

 班( ) 融( )慧 ( )昆( ) 验( )

 斑( ) 溶( ) 惠 ( )混( ) 检( )

 追( ) 枫( ) 鱼( )资( ) 勇( )

 槌( ) 风( ) 渔( )姿( ) 涌( )

 邯( ) 执( )径( )耻( ) 拣( )

 柑( ) 势( )经( )止( ) 练( )

 痛( )斩( )疯( )哭( ) 限( )

 诵( )转( )病( )器( ) 很( )

 科( )建( )原( )秘( ) 文( )

 蝌( )健( )园( )密( ) 纹( )

 棵( )渐( )圆( )秘( ) 蚊 ( )

 末( )超( )蝇( )惨( ) 超( )

 未( ) 赶( ) 绳( )渗( ) 绍( )

 篇( ) 通( )挣( )揭( ) 段( )

 编( ) 桶( )净( )竭( ) 锻( )

 影( ) 坏( )娃( )泣( ) 泡( )

 景( ) 环( )挂( )拉( ) 抱( )

 宫( ) 隶( ) 亦( ) 茸( ) 急( )

 官( ) 逮( ) 迹( ) 耳( ) 隐( )

 天( ) 消( )延( )愉( ) 茸( )

 夭( ) 梢( )挺( )偷( ) 茧( )

 泼( ) 滴( )朗( )膝( ) 牙( )

 拔( ) 摘( )郎( )漆( ) 讶( )

 蜕( ) 前( )蛹( )羽( ) 赶( )

 说( ) 煎( )桶( )翔( ) 起( )

 赛( ) 练( ) 具( ) 精( ) 汤( )

 塞( ) 炼( ) 俱( ) 清( ) 场( )

 寒( ) 链( ) 惧( )请( ) 扬( )

 达( ) 赶( ) 径( )伯( ) 写( )

 追( ) 起( ) 徒( )泊( ) 军( )

 途( ) 越( ) 待( )迫( ) 冠( )

 睁( ) 形( ) 遍( )哨( ) 宇( )

 挣( ) 影( ) 篇( )梢( ) 宙( )

 净( ) 彩( )蝙( ) 消( )牢( )

 议( ) 桶( )但( ) 峰( )

 仪( ) 通( )担( ) 锋( )

 蚁( ) 痛( )坦( ) 蜂( )

 照样子,写词语

 1、绿油油(ABB):

 2、蓝蓝的(AA的):

 3、迷迷蒙蒙(AABB):

 4、忽闪忽闪(ABAB):

 5、越来越高(ABAC):

 6、写出四个带有一对反义词的成语

 例:谈天说地

 7、得意洋洋(ABCC):

 8、写出四个带有一对近义词的成语:

 例:东张西望:

 9、写出含有近义词有含有反义词的成语

 例:出生入死:

 10、写出属于成语故事的成语:

 11、写出属于寓言故事的成语:

 12、写出属于神话故事的成语:

 13、写出含有数字的成语:

 14、写出表示动作的词语:

 15、淙淙:

 16、威风凛凛(ABCC):

 17、遥遥相望(AABC):

 补充词语

 清( )见( ) 古( )参( ) 洗( )恭( )

 ( )心( )目 ( )芳( )赏 ( )脆婉( )

 ( )( )明媚 迷迷( )( ) 一( )一( )

 ( )上( )下 ( )颜( )色 ( )心( )意

 ( )湖( )海 ( )顾( )盼 ( )同( )异

 ( )入( )出 ( )神( )化 柳暗花( )

 黑( )相间 天崩( )裂 虎头蛇( )

 喜( )厌旧 改天( )( ) 轻而( )( )

 世世( )( ) 兴高( )( ) 恍( )大( )

 屏( )凝( ) 机毁( )( ) 五( )丰( )

 ( )( )繁茂 ( )崩( )裂 滚瓜( )( )

 心心( )( ) ( )( )气馁 ( )( )前茅

 有所( )( ) 高楼( )( ) 三( )五( )

 活泼( )( ) ( )手( )脚 ( )明( )爱

 忙( )忙( ) 跑( )窜( ) 异( )寻( )

 逃之( )( ) 长叹( )( ) 邯郸( )( )

 望洋( )( ) 画蛇( )( ) 亡羊( )( )

 ( )忙( )乱 ( )瞪( )呆 毫不( )( )

 孤( )伶( ) ( )明( )亮 如( )如( )

 三五( )( ) 仪态( )( ) ( )( )远眺

 ( )( )不动 拔苗( )( ) 孤苦( )( )

 ( )山碧水 舒舒( )( ) 男( )女( )

 相亲( )( ) 谈天说( ) 波涛( )( )

 ( )( )力尽 忍( )挨( ) 守( )待兔

 遥遥( )( ) ( )衣缩( ) 头( )眼( )

 泪如( )( ) 月( )星( ) 毫无( )( )

 灵机( )( ) 兴奋( )( ) 不屈不( )

 同( )共( ) 相依( )( ) 郑重( )( )

 听天( )( ) 万籁( )( ) 诗情( )( )

 ( )( )有名 ( )( )自得 不可( )( )

 络绎( )( ) ( )( )闻名 ( )( )斑斓

 火( )三( ) ( )神无主 ( )面玲珑

 ( )全( )美 精( )力( ) ( )茧自( )

 生机( )( ) 熙熙( )( ) 意( )深( )

 不知( )( ) 名不( )( ) 无话( )( )

 蹑( )蹑( ) 温温( )( ) 不约( )( )

 ( )忧( )虑 稍纵( )( ) 后来( )(

 杞人( )( ) 赫赫( )( ) 北京哪个医院治癫痫呢神采( )( )

 怨天( )( ) 胸有( )( ) 锐不( )( )

 ( )无( )事 ( )平( )稳 悠( )自( )

 移步( )( ) 娇嫩( )( ) 恋恋( )( )

 玲珑( )( ) 拔云见( ) 提()吊( )

 滔滔( )( ) 相貌( )( ) 和( )可( )

 筋( )力( ) 诲人( )( ) 妖言( )( )

 忍( )挨( ) ( )寒( )冻 毫不( )( )

 枝( )叶( ) 遥不( )( ) ( )昏( )花

 语( )伦( ) 岂有( )( ) 冲锋( )( )

 饱( )风( ) 一诺( )( ) 方兴( )( )

 地广( )( ) 不识( )( ) 泣不( )( )

 齐声( )( ) 欣然( )( ) 轻举( )( )

 ( )屈( )挠 神机( )( ) 坚韧( )( )

 热闹( )( ) 不偏不( ) 一拥( )( )

 ( )( )相间 舍( )求( ) ( )( )倒置

 头( )脚( ) 积( )成( ) ( )口( )声

 ( )邻( )舍 ( )应( )合 手( )脚( )

 摇( )晃( ) ( ) 瞪( )呆 挤( )弄( )

 ( )战( )惊 ( )舞( )蹈 步履( )( )

 ( )疾( )快 ( )不转( ) ( )观六路

 ( )听八方 三五( )( ) 剽悍( )( )

 自( )自( ) 波涛( )( ) ( )( )相望

 千辛万( ) 山穷水( ) 奇思( )( )

 ( )共( )苦 心( )气( ) 装( )作( )

 选词填空

 体验 体会

 1、把自己变成大树吧,( )大地的宽厚。

 2、读课文时要慢慢咀嚼,才能( )其中的深意。

 感受 感觉

 3、把自己变成白云吧,去()蓝天的辽远。

 4、这样美丽的山,这样清澈的水,让你()仿佛来到仙境。

 试验 实验

 5、这节课我们到( )室上。

 6、经过无数次( ),卫生终于发射成功了。

 丰盛 丰富

 7、这顿晚餐太( )了。

 8、( )的内容,使我们忘记了疲劳。

 连续 继续

 9、解放军向敌人的阵地( )开炮。

 10、中场休息之后,足球赛( )进行。

 改正 改进

 11、工作人员的服务态度有了明显的( )。

 12、我们要发扬优点,( )缺点,做一名好学生。

 防止 阻止

 13、为了( )发霉和蛀虫,小牛经常把那袋小麦搬到屋外透透风,晒太阳。

 14、警察叔叔站在马路中央,( )行人闯红灯。

 突然 果然 竟然

 15、因为一点小事,他()和父母吵架。

 16、( ),在远处的一个山头上,有一座高塔,红灯眨呀眨。

 17、爷爷( )停下脚步。

 因为……所以 …… 只有……才……

 既……又…… 一边……一边……

 18、( )将自己融进大自然,( )能懂得生活多么灿烂。

 19、爷爷( )走,( )向小曦介绍这里的风景。

 20、小燕子搭的窝( )结实( )漂亮。

 21、( )小曦希望爷爷永远有一个美好的回忆,( )他不忍心说出真相。

 看望 仰望 张望 探望

 22、河神( )着大海,向海神发出了感叹。

 23、我周日去养老院( )爷爷奶奶。

 24、我和同学们去( )生病的王老师。

 25、小弟弟在大街上四处( ),眼里充满了好奇。

 烧炼 冶炼

 26、女娲捡来石头,放在一个大坑里,燃起芦柴( )。

 27、工人师傅把废旧钢材投到炉中( )。

 发明 发现

 28、科学家认真研究了鸟类飞行的原理,终于( )了飞机,实现了飞天的梦想。

 29、于是,人们对蜻蜓作了进一步研究,( )它们的翅膀末端,有一块比周围略厚的斑点,这正是防止翅膀颤抖的秘诀。

 希望 渴望

 30、同学们都( )着和这位作家见面。

 31、自古以来,人类就( )像鸟儿一样飞上蓝天。

 秘诀 秘密

 32、这正是防止翅膀颤抖的( )。

 33、这圆脑袋胖身子的大家伙,有什么( )呢?

 虽然……但是…… 既不……也不……

 不是……就是…… 即使……也……

 34、只有它,可怜的小毛虫,( )会跳,( )会飞。被冷落在一旁。

 35、不努力学习文化知识,( )理想再好,最终( )难以实现。

 36、这件事( )你干的( )他干的。

 37、边疆的条件( )很艰苦,( )爸爸还是选择扎根那里。

 即使……也…… 如果……就…… 虽然……但是……

 只要……就…… 只有……才…… 因为……所以……

 38、我们( )取得了好成绩,( )不能骄傲。

 39、( )努力,( )会有成绩。

 40、( )明天天气好,我们( )去春游。

 41、( )这次考试得了全班第一名,( )我也没有骄傲。

 友好 友谊

 42、我们好像一下子就有了( )。

 43、他们互相握手,表示( )。

 神秘 秘密

 44、这圆脑袋胖身子的大家伙,有什么( )呢?

 45、二十年过去了,当年那种带点焦虑、带点甜蜜、带点( )的感觉依然留在心底。

 遥望 张望

 46、小明第一次到城里,感到什么都新鲜,所以总是四处( )。

 47、( )洞庭湖的美景,我的心情无比舒畅。

 辉煌 辉映

 48、鲜花与彩灯( ),礼花伴着歌声齐飞,天安门广场沸腾起来了。

 49、入夜,花灯齐放,礼花飞舞,天安门广场一片( )。

 希望 愿望 渴望 盼望 期望

 50、我们的( )终于实现了。

 51、我也( )我的房间长出了翅膀。

 52、贫苦山区的失学少年多么( )能再次获得读书的机会。

 53、我们( )已久的新年终于到了。

 54、他没有辜负父母的( )终于考上大学。

 著名 闻名 驰名 出名

 55、小妹妹是远近( )的“小才女”。

 56、达芬奇是( )的画家。

 57、赵州桥( )中外。

 58、这下,哥哥可( )了。

 苦恼 烦恼

 59、一位父亲很为他的孩子( )。

 60、不必为区区小事而( )。

 坚定 坚信 坚强

 61、女护士( )的对外科专家说:“您是医生,您不能这样做!”

 62、在病魔面前,小男孩没有畏惧,真是一个( )的孩子。

 63、小泽征尔( )自己的判断是正确的。

 精致 精密 精美

 64、这台( )的仪器是我国科研人员用了近五年时间自主完成的。

 65、我生日那天,妈妈送我一个( )的礼物。

 66、这是一件( )的工艺品。

 寂静 平静 安静

 67、( )的水面没有一丝波纹。

 68、远处偶尔传来汽笛声,接着又是一片( )。

 69、教室里很( ),几乎可以听见针掉在地上的声音。

 欣赏 观

 70、我们一家去艺园( )梅花。

 71、在河埠头边( )往来的小舟,别有一番情趣。

 增多 增加

 72、现在的小城,高楼日益( )。

 73、我不想( )你的负担。

 恬静 幽静

 74、月光照在盲姑娘( )的脸上。

 75、在春光明媚的早晨,我沿着( )的林荫小路散步。

 疼痛 刺痛 灼痛

 76、苏珊双腿( ),直穿骨髓。

 77、她强忍( ),进入“谷影酒家”。

 78、她坐在椅子上向右倾斜,以减轻左半身的( )和麻木。

 请求 要求

 79、陈老师上课对我们的( )很严。

 80、男孩走到老板面前,( )他以更低的价钱把书卖给他。

 绝望 失望

 81、小家伙的脸上布满了( )的阴云。

 82、水手们都( )的离开岗位。

 变换句式

 1、花开了。

 写拟人句: 。

 2、田野上长着庄稼。

 扩句: 。

 3、草地上盛开着鲜花。

 扩句: 。

 4、纸上画着一个月亮。

 扩句: 。

 5、小姑娘走过来。

 扩句: 。

 6、江水奔上大海。

 扩句: 。

 7、他把水桶提回家去了。

 写成“被”字句:

 8、妹妹央求妈妈:“‘五一’长假就让我去长白山天池看怪兽吧!”

 变成第三人称转述:

 9、你上课癫痫病如果长时间的没有发作,是不是就不用吃药了?怎么可以不注意听讲呢?

 变成陈述句:

 10、窗外的小溪传来淙淙的流水声。

 缩句:

 11、山上长着青松。

 扩句:

 12、天上的星星一闪一闪的。

 改成拟人句:

 13、寒冷的北风呼呼地刮着。

 缩句:

 14、春姑娘摇着银铃走来了。

 写拟人句:

 15、鲜花在开放。

 扩句:

 16、像这样的好老师,我们怎么会不喜欢他呢?

 改为陈述句:

 17、人们永远耻笑河神。

 改成被字句:

 18、她把天地重新修补起来。

 改成被字句:

 19、小刀被他拿走了。

 改成把字句:

 20、我们被他的行为感动了。

 改成把字句:

 21、树叶在水面上漂浮。

 改成比喻句:

 22、我们不能不孝敬父母。

 改成反问句:

 23、小明不好好上学对吗?

 改成陈述句:

 24、星期天,我们兴致勃勃地玩雪唱玩雪。

 缩句:

 25、看上去笨头笨脑的鲸常常轻而易举的超过轮船。

 缩句:

 科学家研究了原理。

 扩句:

 26、老师培养学生成材。

 改成把字句:

 改成被字句:

 27、不上学是不对的。

 改成反问句:

 28、丹丹是我家枣红马生的。

 改成反问句:

 29、难道你不应该为她感到骄傲吗?

 改成陈述句:

 30、广场中央矗立着高大的人民英雄纪念牌。

 缩句:

 31、那只松鼠古怪的目光震住了我。

 改成被字句:

 32、海边的沙地里种着一片碧绿的西瓜。

 缩句:

 33、那亲切的话语融化了我小小的心。

 改成把字句:

 34、这位小姑娘天真美好的心灵,像一朵含苞欲放的花蕾。

 改成反问句:

 35、天下起了雨。

 扩句:

 36、马克思和恩格斯在四十年的共同奋斗中建立了伟大的友谊。

 缩句:

 37、春风吹在我的脸上暖洋洋的。

 改成比喻句:

 38、池塘里的荷花在微风中摇动着。

 改成拟人句:

 39、外科专家的脸上才泛起一丝欣慰的笑容。

 缩句:

 40、评委席上立刻响起热烈的掌声。

 缩句:

 41、一位年轻护士第一次担任一位赫赫有名的外科专家的助手。

 缩句:

 42、我把红领巾洗干净了。

 改成被字句:

 43、你不要大声嚷叫。

 改为有礼貌的说法:

 44、白鸟衔来一套用金丝织成的衣裙和一双晶莹透明的舞鞋。

 缩句:

 45、国王邀请姑娘参加宴会。

 扩句:

 46、王子问灰姑娘的父亲:“你还有别的女儿吗?”

 改成转述句:

 47、她的眼泪像泉水一样,让坟旁的一株小苗奇迹般的长成了大树。

 仿写一个比喻句:

 48、他哪里知道这伙人要把他怎么样?

 改为陈述句:

 49、我把哥哥的一支彩色铅笔弄丢了。

 改为被字句:

 50、敌人的阴谋诡计被我们看穿了。

 改成把字句:

 51、小树苗在风中摇摆。

 改为拟人句:

 52、她的眼泪掉了下来。

 改为比喻句:

 53、这是真正男子气概。

 改为惊叹句:

 54、我们不能忘记爸爸妈妈的养育之恩。

 改为反问句:

 55、蜜蜂采集花粉。

 扩句:

 56、我把迷路的儿童送回了家。

 改成被字句:

 57、兴凯湖令我难以忘怀。

 扩句:

 58、雾罩住沙滩。

 扩句:

 59、小鸟唱歌。

 扩句:

 60、簇拥在一起的小艇一会儿就散开了。

 缩句:

 高大的石头建筑耸立在河边。

 缩句:

 61、古老的威尼斯又沉沉的入睡了。

 缩句:

 62、蓝天上飘拂的白云倒映在兴凯湖的水面上。

 缩句:

 63、小河的水清澈见底。

 改为感叹句:

 64、这才是真正的男子气概。

 改为反问句:

 65、鸥鸟栖息在沙滩上。

 扩句:

 66、小鸟为我们表演节目。

 仿写拟人句:

 67、这种小巷人家特有的诗情画意,永远令我依恋。

 改为双重否定句:

 68、种田人拔高了禾苗。

 改为被字句:

 69、他堵上了那个窟窿。

 改为把字句:

 70、长城难道不是世界上的一个伟大的奇观吗?

 改为陈述句:

 71、美丽的兴凯湖令我们流连忘返。

 改为反问句:

 72、旺嘉踩上去。

 扩句:

 73、旺嘉飞回了家乡。

 扩句:

 74、幸福鸟用翅膀抚摸旺嘉。

 扩句:

 75、河水流过天地。

 扩句:

 76、牛郎眼看天神把织女抓走。

 改为被字句:

 77、织女被牛郎的笛声深深感动了。

 改为把字句:

 78、人们一抬头,人们会看到繁星闪耀的银河。

 用关联词语连成一句话:

 79、小明是个聪明的孩子。小明是个勤奋的孩子。

 用关联词语连成一句话:

 80、他很希望你能让他发言。你一次机会也没给他。

 用关联词语连成一句话:

 81、现在已经是温暖的春天。我们不能穿得太单薄。

 用关联词语连成一句话:

 82、这并不能阻止两个孩子的友情。

 改为反问句:

 83、艾迪抽泣着对德诺妈妈说:“我很难过,没为德诺找到治病的药方。”

 改为第三人称的转述句:

 84、他俩只好改走陆路。

 改为双重否定句:

 85、他俩不得不回到了家乡。

 改为肯定句:

 86、水手们都是一流的海员。这时他们都绝望的离开了岗位。

 用关联词语连成一句话:

 修改病句

 1、他呆呆的站在那里发呆。

 2、光芒四射,亮得人睁不开眼睁。

 3.我看过许许多多的各种各样的玩具。

 4.下午,全体师生和班主任一起去参加义务劳动。

 5.朝人民大会堂方向走去。

 6.秋天的北京是个迷人的季节。

 7.花园里有许多数不清的话。

 8、我看见了悦耳的歌声。

 9、乌云和倾盆大雨从天空中直泻下来。

 10、放学了,都回家了。

 11、同学们连续地走进教室。

 12、北京是我国的首都之一。

 13、他穿着黑色的皮鞋和白色的帽子。

 14、同学们把桌椅擦得又干净又整齐。

 15、我捡起一片枫叶悄悄地珍贵。

 16、在小组会上,他第一个首先发言。

 17、语文对我特别感兴趣。

 18、我把两件新旧毛衣送给灾区的小朋友。

 19、我们讨论并且听取了老红军的报告。

 20、我忘记了过去的往事。

 21、我很喜爱我的房间。

 22、我们盼望得到更多的知识。

 23、晚会上节目很多,有合唱、舞蹈、相声,更有双人舞等。

 24、昨天傍晚刮了一夜风。

 25、上课时,老师给我们举了许多有趣的的例子和故事。

 26、交通管理员李大爷,正在繁华路段帮助交警保护交通秩序。

 27、老师介绍了了许多小明的事迹。

 28、沈阳的春天是个美丽的地方。

 30、禾苗仿佛好像一点儿也没有长高。

 31、奶奶回忆起许多过去的往事。

 32、今天是开学的第一天,他穿戴的是新衣服。

 33、知道了织女下凡的事。

 34、从此,过上了幸福的生活。

 35、随地吐痰的人,是一种不文明的习惯。

 36、昨天中午,刮了一阵狂风和暴雨。

 37、牛郎不但把牛皮披在身上,而且能上天。

 38、王红和张丽来我家借书,我借了一本《儿童文学》给她。

 把句子补充完整原发性癫痫病和继发性癫痫病有什么不同trong>

 1、人皆可以为 。(孟子)

 2、 ,始于足下。(老子)

 3、志不强者 。(墨子)

 4、志之难也, , 。(韩非子)

 5、 ,天涯共此时。

 6、举头望明月, 。

 7、养不教, 。教不严, 。

 8、 ,非所宜。 ,老何为。

 9、玉不琢, 。人不学, 。

 10、为人子, 。 ,习礼仪。

 11、十年树木, 。

 12、 ,近墨者黑。

 13、学好千日不足, 。

 14、 ,黑的容易白。

 15、学好三年, 。

 16、行百里者 。

 17、不登高山, ;不临深谷, 。

 18、 ,读万卷书。

 19、鸿鹄高飞, 。

 20、只当存 。

 21、逆境是 。

 22、 ,人从忧患中磨练出来。

 23、挫折是 。

 24、弱者坐等时机, 。

 25、人贵有志,学贵有恒。

 26、愚者积累财富,智者积累知识。

 27、只要工夫深,铁杵磨成针。

 28、知己知彼,百战不殆。

 29、一年之计在于春,一日之计在于晨。

 30、海内存知己,天涯若比邻。

 31、读书破万卷,下笔如有神。

 32、少壮不努力,老大徒伤悲。

 33、鸟美在羽毛,人美在勤劳。

 34、绳锯木断,水滴石穿。

 35、沿着“等一等”这条路,就会走进“事无成”这间屋。

 36、一日练,一日功,一日不练十日空。

 37、学问之根苦,学问之果甜。

 38、小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

 39、深巷卖樱桃,雨余红更娇。

 40、 ,白发谁家翁媪。

 41、停车枫林晚, 。

 42、 ,江枫渔火对愁眠。

 43、九曲黄河万里沙, 。

 44、孤舟蓑笠翁, 。

 45、 ,白云生处有人家。

 根据语境,填入恰当的名言、诗句。

 1、当我们回忆起母爱,要报答母亲的深恩时,自然的想起唐朝诗人孟郊的名句:谁言寸草心,报得三春晖。

 2、人以群分,物以类聚。有的人比较受环境的'影响,就会“近朱者赤,近墨者黑”。

 3、每每看到明月当空,我就会想起历代诗人的诗作,我试着写两句:举头望明月,低头思故乡。

 4、小明整天心思不在学习上,请你用学过的诗句劝他:少壮不努力,老大徒伤悲。

 5、“九曲黄河万里沙,浪涛风簸自天涯。”这两句诗选自刘禹锡写的《浪淘沙》。有关描写黄河的诗句还有:白日依山尽,黄河入海流。

 6、《江雪》这首诗中写景的诗句是:千山鸟飞绝,万径人踪灭。我们在课外阅读了许多写景的诗句,如:竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

 7、秋天来了,枫叶变红了,看到这美景,我不禁想起杜牧的诗句:停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

 8、“孟母三迁”的故事告诉我们环境对人的学习的重要性,正如一句名言所说:近朱者赤,近墨者黑。

 9、学生不能死学书本,而应到大千世界去看看,正如一句名言所说:行万里路,读万卷书。

 古诗、成语故事、寓言部分

 (一)、写出下列诗句的意思

 1、远上寒山石径斜,白云生处有人家。

 意思:顺着曲折的小路上山,在那白云升起的地方住有人家。

 2、停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

 意思:是因为爱欣赏夕阳映照下的枫林,经霜后的枫叶红得比二月的春花还鲜艳。

 3、月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

 意思:月亮落下去,乌鸦啼叫着,寒霜满天。江边的枫桥边,诗人对着渔船上的灯火辗转反侧,难以入眠。

 4、如今直上银河去,同到牵牛织女家。

 意思:现在这泥沙随着浪涛笔直地冲上银河,一起到牛郎织女家去做客。

 5、千山鸟飞绝,万径人踪灭。

 意思:所有的山上都看不到飞鸟的影子,所有的小路,都没有人的踪迹。

 (二)、填空

 1、《山行》的作者唐代诗人杜牧,从枫林和霜叶可以知道古诗描写的是秋天的景色。

 2、《枫桥夜泊》的作者是张继,他是唐代诗人,诗人通过对夜晚苏州城外的景色描写,表达了自己离家在外的思乡之情。

 3、《浪淘沙》的作者是唐朝诗人刘禹锡。这首诗描写了黄河泥沙历经风吹浪涛的艰苦历程,赞扬了泥沙的执着精神,也隐含了作者对理想的执着追求。

 4、《江雪》是唐代诗人柳宗元所写,这首诗描写了在一个寒冷的雪天里,一位老翁在江上的独自垂钓情景,诗人借写渔翁来寄托自己的清高而孤傲情感,抒发了自己在政治上失意的郁闷苦恼之情。

 5、《邯郸学步》通过记叙燕国少年模仿邯郸人走路,不知变通,结果贻笑大方的故事。告诉我们学习知识本领等不能胡乱的模仿别人,生搬硬套。“邯郸学步”这个成语的意思:比喻模仿别人不到家,反倒把自己的长处也丢掉了。

 6、《望洋兴叹》通过河神前后的态度的鲜明对比,告诫我们要谦虚,不要自高自大,自命不凡。“望洋兴叹”这个成语的意思:原指看到的事物才感到自己的渺小。现比喻做事力量不够或条件缺乏而感到无可奈何。

 7、《拔苗助长》讲了想帮禾苗长高的人,把禾苗往高里拔,结果禾苗都枯死了的故事,告诉我们做事情要按自然规律,不要急于求成。或者告诉我们:事物有它自身的发展规律,如果违反自然规律,强借外力,强求促成,反而把事情弄遭。

 8、《亡羊补牢》这个故事告诉我们:一个人做错了事,只要肯接受意见,就不算晚。

 口语交际

 1、分别用一句话总结下面各段的意思

 植物绿化势在必行

 A、每天10平方米的森林或每25平方米的草地,每天能吸收一个人呼出的二氧化碳,制造出一个人所需要的氧气。

 B、汽车的高音喇叭穿过40米宽的绿草坪、灌木、乔木形成的多层次绿化带,噪声就可以减弱10--20分贝。

 C、一亩松林,24小时能分泌2千克杀菌素,能杀死多种危害人体健康的病菌。

 2、一次,小明和妈妈一起到市场买菜,在一个肉摊前发现一个小偷在偷一个顾客的钱,他想提醒那个顾客,可又怕小偷报复他,你有什么秘招吗?

 3、春节到了,请把你最想对爸爸妈妈说的话制成精美的卡片送给他们吧!

 4、王刚同学原本成绩一直不错,可是今年开学以来,受他人影响迷上了电子游戏,期末考试成绩大幅度下降。他心里难过,在家里闷闷不乐,有时还发脾气。面对这种情况,请替王刚的妈妈和同学分别写几句话开导他的话。

 妈妈:

 同学:

 5、根据提示和要求完成下面一段话。

 每个人都会有这样那样的烦恼,小林说:我的成绩一直是班上第一,可自从王晓磊转来后,就屈居第二,我因此而烦恼。(此时你会对小林说什么?请写出理由。)

 强中更有强中手,这并不是一件坏事,你可以。

 4、根据要求写一写

 你的家乡在哪里?有哪些值得你骄傲的景物?选一处来写一写其特点。

 5、根据要求完成下面一段话。

 同学们,你们一定读过不少书,你认识那些人物?你喜欢谁,不喜欢谁?说出你的理由及读后的体会与感想。

 6、想一想,写一写

 生活中由于种种原因,有时候需要隐瞒真情,不说出真相。有人说,说假话就是撒谎,人要讲诚信,不能撒谎;有人则认为,生活中有时也需要“善意的谎言”。你的看法呢?

 习作

 1、我们的校园景美、物美、人更美。请选择一个人、一件事、一次活动或一处景物,通过你的描写反映出学校中的行为美、心灵美、景物美、活动美、语言美等,题目可用“美丽的校园”或自拟。

 要求:有条理,语句通顺,字迹工整。

 2、在生活中,我们一定做过很多事,写一写自己亲身经历过的事。如:烧菜、做饭等。

 要求:题目自拟,注意写清经过,主次分明,用词准确。

 3、生活中你一定有喜欢的事物,如:花草、树木、玩具等,任选一种写出你对它的喜爱。

 要求:突出中心、条理要清楚,300字左右。

 4、题目:童年趣事

 要求:(1)有中心、有条理、语句通顺

 (2)展开合理想象,把文章写具体

 (3)500字左右

 5、自拟题目按照下列要求写一篇作文。

 要求:(1)选择自己做过的一件难忘的事

 (2)按照一定的顺序写,注意条理清楚

 (3)叙事完整,表达出一定的主题

 (4)不少于400字

 6、你一定看到过关在笼子的小鸟、松鼠、关在铁笼子里的老虎,或是被圈起来的其他动物。

 请你写一篇童话,把动物渴望回到大自然、渴望自由的表现和心情写下来。童话中可以有动物与动物之间的对话,也可以有动物与人的对话。题目自拟。

 7、以“美在这里”为题写一篇作文,写一写你眼中最美的地方,300字左右。

 8、选一种你喜欢的植物,如树、花、草、农作物等,仔细观察它的枝、茎、叶、花的形状和颜色,再尽量了解这种植物的生长过程,然后把这些都写下来。

 要求:按一定的顺序,把某种植物的特点写具体。

 9、我们身边有许多熟悉的人,他们身上有许多有趣的故事。你能把你印象最深的一个故事介绍给大家吗?题目自拟。


【湘教版四年级上册语文总复习测试题】相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

© zw.huzgw.com  暗夜星坠网   版权所有  京ICP备12007688号